Petit Bach | Petit Bach | Ring | Silver
Petit Bach | Petit Bach | Ring | Silver
Petit Bach | Petit Bach | Ring | Silver
Petit Bach | Petit Bach | Ring | Silver
Petit Bach | Petit Bach | Ring | Silver
Petit Bach | Petit Bach | Ring | Silver

SHUN OKUBO

Petit Bach | Petit Bach | Ring | Silver

정가 ¥35,200 단가  당 

세금이 포함됨

링 | 스털링 실버

고전적이고 큰 고리. Shun Okubo의 Bach 고리가 작아진 모델. 품위있는 형태, 브랜드와 같은 섬세한 세부 사항 및 디자인 낭비가 아닌 최소화 된 사양도 느껴집니다. 남성과 여성 크기 모두에 부착하기 쉬운 볼륨 느낌.